Strona główna > Regulaminy > Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “DOM” w Kraśniku

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “DOM” w Kraśniku

Jednolity tekst przyjęty Uchwałą Nr 7/2009
Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli
Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Kraśniku
w dniu 26 czerwca 2009 r.

.

SPIS TREŚCI:
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ………………………………………………………….. 3
II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI……………………………………………. 4
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  ……………………………………………………………4
B. WPISOWE I UDZIAŁY.  ………………………………………………………………….5
C. PRAWA  I OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW.  …………………………………………………5
D. USTANIE  CZŁONKOSTWA.  ……………………………………………………………7
III. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE.  ……………………………………. 9
IV. PRAWA DO LOKALI.  ………………………………………………………………… 10
A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. …………………………………………………………10
B. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO.  …………11
C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU.  …………………………..14
D. PRAWO  ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI LOKALU.  ………………………………………..17
E. NAJEM  LOKALI.  ………………………………………………………………………19
V. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI.  ………………………………………………….. 19
VI. ORGANY  SPÓŁDZIELNI.  …………………………………………………………… 21
A. WALNE ZGROMADZENIE  ……………………………………………………………..21
B. RADA  NADZORCZA.  ………………………………………………………………….25
C. ZARZĄD.  ………………………………………………………………………………27
VII. GOSPODARKA  SPÓŁDZIELNI. …………………………………………………….. 29
VIII. LUSTRACJA.  ………………………………………………………………………. 30
IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.  ……………………………………………………. 30

3
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
§ 1.
Spółdzielnia nosi nazwę:  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „DOM” w Kraśniku – zwana dalej
Spółdzielnią.
§ 2.
1.  Siedzibą Spółdzielni jest miasto Kraśnik.
2.  Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.
§ 3.
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r.
-  Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 nr 188, poz. 1848  z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), in-
nych obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 4.
Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
§ 5.
Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich
rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym
przeznaczeniu.
§ 6.
1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdziel-
czych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej
własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przeznaczeniu,
3) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących
się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
2. Spółdzielnia może prowadzić również:
1)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
2)  działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości wykonywaną  na zlecenie,
3)  kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
4)  realizację projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
5)  działalność pomocniczą związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
3.  Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie.
4.  Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte
na podstawie ustawy mienie jej członków.
5.  Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków
na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.
6.  Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach związaną bezpośrednio z realizacją celów określonych w § 5 Statutu,   4
a w szczególności może prowadzić:
1) działalność handlową, usługową i remontową na potrzeby własne i osób trzecich,
2) usługi inwestycyjne, w tym powiernictwa i nadzoru inwestycyjnego, na potrzeby własne i
osób trzecich,
3) działalność mającą na celu pozyskiwanie terenów na własność lub w użytkowanie wieczy-
ste,
4) działalność w dziedzinie rynku kapitałowego w celu uzyskania pożytków od wkładów
oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, obligacji, papierów wartościo-
wych, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 7.
1.  Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności
prawnych lub miała ograniczoną. zdolność do czynności prawnych.
2.  Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu
albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi
członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
3.  Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna z tym, że takiej osobie nie przysługuje spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4.  Członkowi Spółdzielni może przysługiwać:
1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznacze-
niu,
3) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
4) najem lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.
5.  Członkiem Spółdzielni może być także osoba, która na podstawie zawartej ze Spółdzielnią
umowy oczekuje na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, prawa od-
rębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.
6.  Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nale-
ży do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono
wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w po-
stępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię
terminu do wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
§ 8.
1.  Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod nieważno-
ścią, zawierającej: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej – jej
nazwę i siedzibę oraz adres, jak również ilość zadeklarowanych udziałów i dane dotyczące
wkładów. Deklaracja powinna być podpisana przez przystępującego.
2.  O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd. Przyjęcie w poczet członków powinno być
potwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Za-
rząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
3.  Uchwała o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w formie uchwały w ciągu 1   5
miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwa-
le odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu
dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.
4.  Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie
wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Odwołanie powinno być rozpatrzone najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia.
5.  Nie można odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni:
1) nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaga-
niom statutu; dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta,
2) nabywcy ekspektatywy odrębnej własności lokalu,
3) nabywcy prawa odrębnej własności lokalu i ich spadkobierców oraz zapisobiorców,
4) osobom, którym przysługuje roszczenie określone w § 29 Statutu,
5) osobie, której małżonek jest członkiem Spółdzielni.
6.  Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miej-
sce zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i sie-
dzibę, liczbę oraz wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych
wkładów, zmiany danych w tym zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę wypo-
wiedzenia członkostwa i jego ustania. W rejestrze mogą być umieszczane informacje o wyso-
kości zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 56 Statutu. W rejestrze wpisuje się człon-
ków według kolejności przyjęcia ich do Spółdzielni. Członek Spółdzielni, jego małżonek i
wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

B. WPISOWE I UDZIAŁY.
§ 9.
1.  Członek Spółdzielni jest obowiązany wnieść wpisowe oraz zadeklarować co najmniej jeden
udział. Wpisowe wynosi 60,- zł, udział 60,- zł.
2.  Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie wpłacenie wpisowe-
go lub udziałów w ustalonym terminie stanowi podstawę do wykreślenia z rejestru członków
Spółdzielni.
3.  W razie ustania członkostwa Spółdzielnia zwraca udziały byłemu członkowi lub osobie przez
niego wskazanej – równocześnie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.
4.  Wpisowe nie podlega zwrotowi.
C. PRAWA  I OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW.
§ 10.
1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
1) prawo używania przez czas nieokreślony lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przezna-
czeniu uzyskanego na podstawie przydziału lub umowy,
2) prawo żądania ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego przysłu-
giwało mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
3) prawo żądania ustanowienia odrębnej własności lokalu, do którego przysługiwało mu spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,   6
4) prawo uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
zgodnie z zawartą ze Spółdzielnią umową o budowę tego lokalu,
5) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich urządzeń i
usług Spółdzielni,
6) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach
związanych z działalnością Spółdzielni,
7) czynne i bierne prawo wyborcze  do organów Spółdzielni,
8 ) prawo żądania w trybie określonym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz za-
mieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określonych spraw,
9) prawo zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do projektów uchwał, w trybie określo-
nym w Statucie,
10)  prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porząd-
ku obrad Walnego Zgromadzenia,
11)  prawo otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o miejscu wyłożenia sprawoz-
dań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz in-
formacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,
12)  prawo żądania odpisu obowiązującego Statutu oraz regulaminów,
13)  prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spół-
dzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawie-
ranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
14)  prawo przeglądania w biurze Spółdzielni w obecności pracownika Spółdzielni rejestru
członków oraz własnych akt członkowskich,
15)  prawo żądania kalkulacji wysokości opłat za używanie lokalu,
16)  prawo zaskarżenia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia sprzecznych z postanowieniami
Statutu, dobrymi obyczajami lub godzących w interesy Spółdzielni, albo mających na celu
pokrzywdzenie członka,
17)  prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach wy-
nikających ze stosunku członkostwa oraz zasadności zmiany opłat,
18)  prawo osobistego składania wyjaśnień na posiedzeniach organów rozpatrujących jego spra-
wy wskutek odwołania,
19)  prawo do ujawnienia w księdze wieczystej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
20)  prawo korzystania podczas obrad Walnego Zgromadzenia na własny koszt z pomocy praw-
nej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione   do
zabierania głosu.
2. Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt  13 ponosi członek występują-
cy o te kopie. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni. Odpis Statutu i regulaminów wydanych na
jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie.
3. Członek zainteresowany otrzymaniem kopii dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 13 zgła-
sza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, których kopie chce otrzymać. Zarząd wyznacza
termin wydania kopii  dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych.
4. Spółdzielnia może odmówić wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli narusza-
łoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozys-
kane informacje w celach sprzecznych z  interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni
znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono
wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do
sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy
złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.   7
§ 11.
Członek Spółdzielni jest obowiązany:
1)  przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
2)  wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
3)  wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współ-
małżonek członka,
4)  uiszczać terminowo opłaty eksploatacyjne,
5)  uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
6)  zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
7)  korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
8)  zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
9)  uzyskać zgodę Spółdzielni na wynajęcie lokalu na inne cele niż określone w umowie o usta-
nowienie prawa do lokalu (przydziale),
10) przestrzegać regulaminu porządku domowego,
11) dbać o dobro i rozwój  Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpiecze-
nie,
12) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej
bezpośrednio powstaniem szkody,
13) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w
szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia loka-
lu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,
14) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
15) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych
i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
16) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni.
D. USTANIE  CZŁONKOSTWA.
§ 12.
Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1) wystąpienia członka,
2) wykluczenia członka,
3) wykreślenia z rejestru członków,
4) skreślenia z rejestru w związku ze śmiercią członka, a w odniesieniu do osoby prawnej –
wobec jej ustania.
§ 13.
1.  Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem, które pod rygo-
rem nieważności powinno być złożone na piśmie.
2.  Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
3.  Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
§ 14.
1.  Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z
powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z pos-
tanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.   8
2.  Wykluczenie może w szczególności nastąpić, gdy członek:
1) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom, niszczy jej mienie lub mie-
nie którym Spółdzielnia zarządza,
2) poważnie narusza zasady współżycia społecznego,
3) uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spół-
dzielni,
4) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni,
5)  jest w zwłoce z zapłatą opłat za używanie lokalu co najmniej za 6 pełnych okresów płatno-
ści pomimo wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych należ-
ności i uprzedzenia o możliwości wykluczenia ze Spółdzielni,
6) świadomie wprowadza w błąd Spółdzielnię w celu uzyskania nienależnych mu korzyści,
7) uporczywie narusza spokój i porządek w miejscu zamieszkania oraz korzysta z lokalu nie-
zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 15.
1.  Członek Spółdzielni niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nieza-
winionych, może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spół-
dzielni.
2.  Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1) nie wpłacił w terminie wpisowego i udziału członkowskiego,
2) nie wpłacił w terminie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego,
3) przebywa na stałe w zakładzie zamkniętym,
4) rozwiązał umowę o budowę lokalu,
5) zbył prawo do lokalu, jeśli było to jego jedyne prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył
rezygnacji z członkostwa,
6) utracił wkład lub prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym,
7) utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo
do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,
8 ) utracił prawo do lokalu wskutek uchwały Spółdzielni.
§ 16.
1.  Wykluczenia albo wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu albo z własnej
inicjatywy, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień członka.
2.  Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady
Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub wykreślenia. Za-
wiadomienie powinno być doręczone co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i za-
wierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nieprzy-
bycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału.
§ 17.
1.  O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni Rada Nadzorcza ma obowią-
zek zawiadomienia zainteresowanego członka na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uch-
wały. Zawiadomienie doręcza  się członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę
listem poleconym. Do zawiadomienia dołącza się uzasadnienie uchwały oraz podaje tryb i ter-
min wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka
zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. Odmowa przyjęcia zawiado-  9
mienia albo niepodjęcie awizowanego zawiadomienia jest równoznaczne z doręczeniem.
2.  Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu  terminu do zaskarżenia do  sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba
że  członek przed upływem  tego  terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego
Zgromadzenia,
2) bezskutecznego  upływu  terminu  do wniesienia  do Walnego  Zgromadzenia  odwołania  od
uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu
uchwały Rady Nadzorczej;
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo
Walnego Zgromadzenia.
§ 18.
1.  Członek Spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu  lub wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w  ter-
minie 14 dni od otrzymania  zawiadomienia o wykluczeniu  lub wykreśleniu oraz popierać
odwołanie  na Walnym Zgromadzeniu,
2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia
członkowi uchwały z uzasadnieniem.
2.  Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, o ile zostało
złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
3.  O terminie Walnego Zgromadzenia, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie
pod wskazany przez niego adres co najmniej na 3 tygodnie przed tym terminem.
4.  O uchwale Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony w terminie
14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uza-
sadnieniem.
5.  W ciągu trzech miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, któ-
rym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, któ-
re prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie
ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
§ 19.
Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła
śmierć, a osobę prawną – ze skutkiem od dnia jej ustania.
III. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE.
§ 20.
1.  Wnioski członków kierowane do Zarządu winny być rozpatrzone w ciągu l miesiąca, a jeżeli
sprawa jest skomplikowana, w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia
wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
2.  W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa lub
zasadności zmiany opłat Zarząd obowiązany jest podać uzasadnienie i pouczyć członka o pra-
wie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia i skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie zło-
ży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.   10
3.  Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia
jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w ter-
minie 14 dni od daty jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym
jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
4.  Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji, członkowi przysługuje odwoła-
nie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania na piśmie wraz z uza-
sadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie, jeże-
li zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
5.  Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu
się członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.
6.  Organ Spółdzielni powołany do rozpatrzenia odwołania powinien rozpatrzyć odwołanie wnie-
sione po upływie terminu, jeśli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się uspra-
wiedliwi je szczególnymi okolicznościami.
7.  Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obycza-
jami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie członka może
być zaskarżona do sądu. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno
być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś
powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek wadliwego zwoła-
nia – w ciągu 6 tygodni od powzięcia przez członka wiadomości o uchwale, lecz nie później
niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
8.  Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać docho-
dzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka
uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym postępowanie wewnątrzspół-
dzielcze ulega umorzeniu.
IV. PRAWA DO LOKALI.
A.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
§ 21.
1.  Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
1) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2) ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznacze-
niu;
3) wynajmować lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu.
2.  W przypadkach i na zasadach określonych w Statucie Spółdzielnia może wynajmować lokale
mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu również osobom, które nie są członkami Spół-
dzielni.
§ 22.
1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym, do którego wyga-
sło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu winien być przez Spółdzielnię zadysponowany
na warunkach odrębnej własności lokalu, jeżeli do tego lokalu nie istnieją roszczenia okreś-
lone w § 29 Statutu.
2. W tym celu Spółdzielnia ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu,
umieszczając stosowne informacje na tablicach ogłoszeniowych w biurze i na klatkach scho-  11
dowych budynków Spółdzielni oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.
3.  Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności tego lokalu, o ile wniosą wpłatę odpowiadającą rynkowej wartości lokalu,
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnio-
nych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.
4. W przypadku braku zainteresowanych bądź uprawnionych członków, o pierwszeństwie w na-
byciu lokalu decyduje kwota zaoferowana w ramach przetargu.
5.  Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lo-
kalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
B.  SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO.
§ 23.
1.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy
między członkiem a Spółdzielnią, na mocy której Spółdzielnia zobowiązuje się oddać człon-
kowi lokal mieszkalny do używania przez czas nieoznaczony, a członek zobowiązuje się
wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w Statucie Spółdziel-
ni. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  Członkowie Spółdzielni, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, tj. 24 kwietnia 2001 r. posiadali przydział lokalu mieszkalnego na zasadach lokatorskie-
go prawa do lokalu zachowują spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
3.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku
stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
4.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na
spadkobierców i nie podlega egzekucji. Do ochrony tego prawa stosuje się odpowiednio prze-
pisy o ochronie własności.
5.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może przysługiwać wyłącznie osobie
fizycznej i należeć do jednej osoby albo do małżonków.
6.  Wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części lokalu mieszkalnego nie wy-
maga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu
lub przeznaczenia lokalu lub jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie
miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemne-
go zawiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
7.  Umowy zwarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części
wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
§ 24.
1.  Z członkiem ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spół-
dzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umo-
wy  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  tego  lokalu,  a  ponadto  powinna
zawierać:
a)  oświadczenie Spółdzielni, jaki posiada tytuł prawny do gruntu,
b)  zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w czę-
ści przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego,   12
c)  określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
d)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
e)  określenie  wielkości  lokalu,  pomieszczeń  przynależnych,  terminu  oddania  lokalu  oraz
terminu i wysokości wpłat na wkład mieszkaniowy,
f)  zobowiązanie Spółdzielni do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskie-
go prawa do lokalu z chwilą nadejścia terminu oddania lokalu.
2.  Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego  lokatorskiego prawa do  lokalu miesz-
kalnego wnosi wkład mieszkaniowy.
3.  Wysokość wkładu mieszkaniowego stanowi różnica między kosztem budowy przypadającym
na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych
środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkanio-
wego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosz-
tów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu
wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
§ 25.
Koszty budowy lokali mieszkalnych i wkładu mieszkaniowego ustala się dwuetapowo:
1) wstępnie – przy podpisywaniu umowy o budowę lokalu,
2) ostatecznie – w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.
§ 26.
1.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa
oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Sta-
tucie. W wypadku, gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą
ustania członkostwa obojga małżonków.
2.  Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka-
lu mieszkalnego z następujących przyczyn:
1)jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przez-
naczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urzą-
dzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w spo-
sób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzy-
stanie z innych lokali, lub
2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w § 56, za 6 miesięcy.
3. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżon-
kom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2, wobec jednego albo obojga
małżonków.
4. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze
spółdzielni.
5. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na pod-
stawie uchwały, o której mowa w ust. 2 i 3, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spół-
dzielni.
6. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spół-
dzielnia, z zastrzeżeniem § 29, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia
lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zgodnie z postanowieniami  §
22.    13
§ 27.
1.  Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkal-
nego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek
ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci
współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka przysługuje
roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
2.  Jeżeli małżonek zmarłego członka nie dokona czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdziel-
nia wyznaczy w tym celu dodatkowy, 6-miesięczny termin, uprzedzając o skutkach, jakie mo-
że spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia
może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
3.  Przepisy ust. l i 2 nie naruszają uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
§ 28.
1.  Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie po-
winni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowa-
nia sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem Spółdzielni powi-
nien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu
prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi  przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków
Spółdzielni.
2.  Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy
im w tym celu dodatkowy, 6-miesięczny termin, uprzedzając o skutkach, jakie może spowo-
dować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może pod-
jąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
§ 29.
1.  W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w na-
stępstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 28, roszczenia o przyjęcie do Spół-
dzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługuje dzieciom i innym osobom bliskim.
2.  W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
podstawie § 26 lub w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 27, roszcze-
nia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje:  małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
3.  W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust.
2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przy-
jęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
4.  Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3., konieczne jest złożenie w terminie jed-
nego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wy-
padku zgłoszenia się kilku uprawnionych o prawie do zawarcia umowy rozstrzyga sąd w po-
stępowaniu nieprocesowym biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba upraw-
niona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub
jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez
Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
5.  Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje się
stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.   14
§ 30.
1.  W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wyga-
śnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej war-
tość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być
wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu
przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami Statutu.
2.  Z wartości rynkowej lokalu Spółdzielnia może potrącić swoje roszczenia powstałe w związku
z eksploatacją lokalu (nie wniesione opłaty za używanie lokalu i inne) a także koszty określe-
nia wartości rynkowej lokalu.
3.  Roszczenie o wypłatę wkładu albo jego części staje się wymagalne z chwilą opróżnienia loka-
lu, o którym mowa w § 18 ust. 5.
4.  Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wy-
gaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
§ 31.
Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia wła-
sności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami
Spółdzielni, o których mowa w § 24 ust.1 lit. b), w tym w szczególności odpowiedniej
części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2,
2)  spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lo-
kal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu pań-
stwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków;
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 56 Statutu,
§ 32.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych  przy zawieraniu
umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają członka, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 33.
1.  Spółdzielnia umożliwia członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, użytkowych lub
garaży między sobą oraz z osobami zajmującymi lokale i garaże niestanowiące własności
Spółdzielni, jeżeli spełniają wymogi Statutu.
2.  Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany
lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania
w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.
C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU.
§ 34.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spad-
kobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.   15
§ 35.
1.  Członkowie Spółdzielni, którzy w dniu 31 lipca 2007 r. posiadali przydział lub umowę o usta-
nowienie  własnościowego prawa do lokalu wydane na podstawie dotychczasowych przepi-
sów, zachowują spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
2.  Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to
nie wygaśnie zbycie samego wkładu jest nieważne.
3.  Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lo-
kalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje
prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawar-
ta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub podaniem im do wia-
domości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
4.  Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu nota-
rialnego.
§ 36.
Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczy-
ste.
§ 37.
Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą
członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub
części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu ko-
rzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu lub jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bez-
płatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są
do pisemnego zawiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
§ 38.
1.  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem
Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
2.  Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
§ 39.
1.  W razie śmierci członka uprawniony spadkobierca powinien przedstawić Spółdzielni stwier-
dzenie nabycia spadku lub dowód wszczęcia postępowania sądowego o to stwierdzenie.
2.  Jeżeli prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w terminie l roku od
dnia otwarcia spadku wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności
prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu
umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu na
wniosek spadkobierców lub Spółdzielni sąd wyznacza w postępowaniu nieprocesowym przed-
stawiciela.
3.  W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
przysługiwało wspólnie, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 40.
W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 56 ust. 1, rażące-  16
go lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu po-
rządkowi domowemu, albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych
lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występu-
je Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.
§ 41.
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  Spółdzielnia wypła-
ca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość
rynkowa  lokalu, ustalona w sposób określony w ust.2, nie może być wyższa od kwoty, jaką
Spółdzielnia  uzyska od osoby obejmującej  lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego
przez Spółdzielnię.
2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie zo-
stał spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego
lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie
lokalu, o którym mowa w § 18 ust. 5.
§ 42.
1.  W przypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu,
prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spół-
dzielnię.
2.  Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze
przetargu w terminie 6 miesięcy.
3.  Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrą-
ceniu należności wymienionych w § 41ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek
Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.
§ 43.
1.  Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest zobowiązana, w terminie 3 mie-
sięcy od dnia złożenia wniosku, zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
1) spłaty przypadającej na  jego  lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową,
w  tym  w  szczególności  odpowiedniej  części  zadłużenia  kredytowego  Spółdzielni  wraz
z odsetkami,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 56 Statutu.
2.  Spłat, o których mowa w ust.1 należy dokonać w terminie ustalonym przez Zarząd.

§ 44.
Wynagrodzenie  notariusza  za  ogół  czynności  notarialnych  dokonanych  przy  zawieraniu
umowy, o której mowa w § 43, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obcią-
żają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
§ 45.
1.  Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z   17
nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia
mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej
własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
2.  W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową
byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.
3.  Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkos-
two ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępo-
wania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu.
§ 46.
1.  Przez dodatkowe wyposażenie mieszkań rozumie się niezaliczane do kosztów inwestycji na-
kłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykoń-
czenie mieszkań, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową mieszkania.
2.  Nakłady, o których mowa w ust. 1 nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane
członków.
3.  Dodatkowe wyposażenie i wykończenie mieszkań, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem
Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie
funkcjonalno-użytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.
4.  W przypadku zwolnienia lokalu rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia
mieszkań dokonywane są za pośrednictwem Spółdzielni lub bezpośrednio między członkiem
zwalniającym i obejmującym lokal.
5.  Za urządzenia i wyposażenie dodatkowe uznane przez Spółdzielnię za przydatne członek
zwalniający lokal zajmowany na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
otrzymuje zwrot kwoty odpowiadającej aktualnej wartości pozostawionych urządzeń i wypo-
sażenia dodatkowego, a członek obejmujący ten lokal wpłaca tę samą kwotę.
6.  Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia mieszkań w odniesieniu do
spółdzielczych lokali własnościowych zbywanych przez członków dokonywane są bezpośred-
nio między zainteresowanymi osobami.
D. PRAWO  ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI LOKALU.
§ 47.
1.  Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdziel-
nia zawiera umowę pisemną o budowę lokalu.
2.  Umowa ta zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać stro-
ny do zawarcia po wybudowaniu lokalu umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a
ponadto powinna określać:
1)  zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w częś-
ci przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego,
2)  zakres rzeczowy robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić pod-
stawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3)  zasady ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4)  rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
5)  określenie tytułu prawnego do gruntów pod budowę,
6)  terminy wpłat wkładu budowlanego,   18
7)  termin ostatecznego rozliczenia kosztów budowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia odda-
nia budynku do użytkowania,
8)  termin ustanowienia odrębnej własności  lokalu na  rzecz członka oraz  rozliczenia związa-
nych z tym kosztów, w tym opłat notarialnych, kosztów założenia księgi wieczystej i wpisu
do księgi wieczystej.
§ 48.
1.  Wkładem budowlanym  jest kwota wniesiona przez członka na pokrycie całości kosztów bu-
dowy przypadających na jego lokal.
2.  Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty
tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
3.  Wkład budowlany albo zaliczkę na wkład budowlany członek obowiązany jest wnieść w cało-
ści przed ustanowieniem na jego rzecz odrębnej własności lokalu. Wysokość zaliczki na
wkład budowlany, rat spłaty pozostałej części wkładu budowlanego i terminy dokonywania
wpłat – określa umowa.
4.  Zasady ustalania kosztów budowy i ich rozliczenia na poszczególne lokale uchwala Rada
Nadzorcza.
§ 49.
Z chwilą podpisania umowy, o której mowa w § 47, powstaje ekspektatywa, czyli rosz-
czenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, która jest zbywalna wraz z wkładem budowla-
nym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
§ 50.
1.  Odrębna własność lokalu może zostać ustanowiona na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej,
małżonków czy też kilku osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim
ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
1.  Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3
miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane
pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwo-
lenia.
2.  Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan re-
alizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu
3.  Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącz-
nie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze zwią-
zanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nierucho-
mości wspólnej określa ta umowa.
§ 51.
Ustanowienie na rzecz członka odrębnej własności może nastąpić tylko na podstawie
umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

§ 52.
Ustanowiona na rzecz członka Spółdzielni odrębna własność lokalu jest zbywalna, prze-
chodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.   19
§ 53.
Jeżeli właściciel zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w spo-
sób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje
niewłaściwe  zachowanie  czyni  korzystanie  z  innych  lokali  lub  nieruchomości wspólnej  uciążli-
wym, zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku może w trybie pro-
cesu  żądać  sprzedaży  lokalu w  drodze  licytacji  na  podstawie  przepisów  kodeksu  postępowania
cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przy-
sługuje prawo do lokalu zamiennego.
E. NAJEM  LOKALI.
§ 54.
1.  Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom oraz osobom niebędącym
członkami Spółdzielni.
2.  Prawa i obowiązki najemców, wysokość opłat, czas trwania, przedmiot najmu określają po-
stanowienia umowy, którą zawiera z najemcą Zarząd Spółdzielni.
3.  Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej.
4.  Zawiązanie stosunku najmu nie jest uzależnione od przyjęcia najemcy w poczet członków
Spółdzielni.
5.  Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji będącej
zabezpieczeniem lokalu i znajdujących się w nim urządzeń.
6.  Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz w wysokości odpowiadającej kosztom eksplo-
atacji i remontów ponoszonym przez członków Spółdzielni, chyba że inne przepisy umożli-
wiają pobieranie czynszu wolnego.
§ 55.
1.  Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe.
2.  Wyboru najemcy lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny dokonuje Zarząd, kierując się
zasadą wyboru osoby fizycznej lub prawnej oferującej najwyższą cenę, przy jednoczesnym
nieuciążliwym sposobie eksploatacji lokalu.
3.  W przypadku wielości ofert wybór najemcy następuje w drodze przetargu, przeprowadzanego
na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą.
4.  Czynsz za wynajmowanie lokali użytkowych jest wielkością umowną.
5.  Warunki wynajmu lokali użytkowych określa umowa zawarta przez Spółdzielnię z najemcą.
V. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI.
§ 56.
1.  Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stano-
wiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.
2.  Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe pra-
wa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzy-
maniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich sa-  20
mych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 57 Statutu.
3.  Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywa-
niu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.
4.  Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkanio-
wych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty
określone w ust. 1 albo 3.
5.  Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywa-
niu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przez-
naczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub
osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak człon-
kowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 57 Statutu.
6.  Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświa-
tową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak
stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni,
którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z
takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
7.  Za opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie solidarnie z członkami Spółdzielni, właś-
cicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami
Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają sta-
le zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych po-
zostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. Odpowiedzial-
ność tych osób ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwa-
nia lub faktycznego korzystania z lokalu.
8.  Opłaty, o których mowa w ust. 1 – 6, powinny być uiszczane co miesiąc z góry – do dnia 27.
każdego miesiąca.
9.  Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi do dyspozycji lokalu, a
ustaje z dniem opróżnienia lokalu przez członka i osoby wspólnie z nim zamieszkałe i przeka-
zania go do dyspozycji Spółdzielni lub następnego członka.
10. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.
11. Od niewpłaconych w terminie opłat Spółdzielnia może pobierać odsetki w wysokości usta-
wowej. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -7 zobowiązane są do zapłaty odsetek ustawo-
wych za każdy dzień zwłoki.
12. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić członków i osoby nie
będące członkami, którym przysługują prawa do lokali, co najmniej  14 dni przed upływem
terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten
termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
13. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1)   ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-6;   21
2)   ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego; ewidencja wpływów i wydat-
ków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać
wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
§ 57.
1.  Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych
z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicie-
lom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. W takim samym sto-
sunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości
wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
2.  Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na
pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie ob.-
ciążającym członków. Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospo-
darczej Spółdzielni oraz sposób wykorzystania tych pożytków określa Rada Nadzorcza.
VI. ORGANY  SPÓŁDZIELNI.
§ 58.
1.  Organami Spółdzielni są:
A) Walne Zgromadzenie,
B) Rada Nadzorcza,
C) Zarząd,
2.  Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt. B-C, dokonywane są w głoso-
waniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu także
następuje w głosowaniu tajnym.
3.  Do organów Spółdzielni zostają wybrani kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno
największą ilość głosów.
4.  Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 oraz sposób i wa-
runki podejmowania uchwał przez te organy, określa Statut oraz przewidziane w nim regula-
miny tych organów.
5.  Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni,
uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
A. WALNE ZGROMADZENIE
§ 59.
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
§ 60.
1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez
swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne przez ustanowionych w
tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Kra-
jowej Rady Spółdzielczej oraz Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a
także zaproszeni przez Radę Nadzorczą lub Zarząd goście.   22
§ 61.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i
sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spół-
dzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium człon-
kom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków z przedstawionego protokołu polustracyjnego i działalności
Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia
strat;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia  zakładu lub innej wyod-
rębnionej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych
oraz występowania z nich,
7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8 ) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni,  podziału Spółdzielni oraz li-
kwidacji Spółdzielni,
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań  od uchwał Rady Nad-
zorczej  podjętych w pierwszej instancji,
10)  uchwalanie zmian Statutu,
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady  Nadzor-
czej,
14) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
§ 62.
1.  Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie
roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych po-
wodów w każdym czasie.
2.  Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej;
2) przynajmniej jednej dziesiątej członków.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu je-
go zwołania.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby
mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi,
zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub
Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
5. O czasie, miejscu i porządku obrad  Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co
najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia:
- członkowie Spółdzielni,
- związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,   23
- Krajowa Rada Spółdzielcza.
6.  Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu
wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz in-
formację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
7.  W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzor-
czej, zawiadomienie powinno zawierać informację o konieczności zgłaszania kandydatów na
członków Rady w terminie do 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
8.  Zawiadomienie przekazuje się listami poleconymi lub dostarcza je członkom Spółdzielni za
pokwitowaniem odbioru.
§ 63.
1.  Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał,
w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej
14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2.  Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w ter-
minie do 15 dni przed terminem  Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez
członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
3.  Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed
posiedzeniem  Walnego Zgromadzenia.
4.  Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod gło-
sowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez człon-
ków Spółdzielni.
5.  Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia wywiesza się w siedzibie Spółdzielni
oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie.
6.  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 62 statutu.
7.  Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą wypowiedziała się wymagana w ustawie lub
statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
8.  Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana
jest:
a) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,
b) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
c) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia  Spółdzielni,
d) 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni,
9.  Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych  na nim członków Spół-
dzielni. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po
zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej
jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały niezbędna jest obecność co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W sprawach zbycia nieruchomości Spółdzielni
uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
10. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważ-
niony członek Rady Nadzorczej.
11. Na Walnym Zgromadzeniu wybierane jest prezydium w składzie co najmniej: przewodniczą-  24
cy, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu
jawnym.
12. Na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym  wybierane są następujące komisje:
a) mandatowo – skrutacyjna – w składzie 3 osób,
b) wnioskowa – w składzie 3 osób,
c) inne komisje – w razie potrzeby.
13. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów członków
Rady Nadzorczej, których wybiera się w głosowaniu tajnym. Na żądanie 2/5 liczby członków
obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne w sprawach objętych po-
rządkiem obrad. W głosowaniu tajnym  dokonuje się wyboru i odwołania członków organów
Spółdzielni.
§ 64.
1.   Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
2.  Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej  Walnego Zgromadzenia przedstawia proto-
kół stwierdzający prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podej-
mowania uchwał.
3.  Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu,
do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd spółdzielni.
4.  Po zreferowaniu sprawy przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, w pierw-
szej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania.
5.  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń.
Przewodniczący może odmówić głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała już głos
dwukrotnie. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu: prze-
wodniczącemu Rady Nadzorczej, członkom Zarządu, referentowi sprawy będącej przedmio-
tem dyskusji, radcy prawnemu oraz przedstawicielom związku rewizyjnego, w którym Spół-
dzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej. Poza kolejnością przewodniczący Wal-
nego Zgromadzenia udziela także głosu w sprawie formalnej. Za sprawę formalną uważa się
wniosek o:
1)  przerwę w obradach,
2)  ograniczenie czasu przemówień,
3)  zamknięcie listy mówców w danej sprawie,
4)  zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania,
5)  przeprowadzenie głosowania tajnego,
6)  wnioski w innych sprawach formalnych mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wy-
niku obrad oraz głosowań.
§ 65.
Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy  lub odroczyć  ich
rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia,  a  także  zmienić kolejność  rozpatrywania
spraw objętych porządkiem obrad.
§ 66.
1.  Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszyst-
kie jej organy.
2.  Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w inte-
resy Spółdzielni albo mająca ma celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do są-
du. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.   25
Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przy-
sługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
3.  Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie lub nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź
uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszyst-
kich jej organów.
§ 67.
1. Z obrad  Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i se-
kretarz  Walnego Zgromadzenia.
2.  Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli związku
rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
3.  Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez
10 lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.
B. RADA  NADZORCZA.
§ 68.
1.  Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2.  Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, z tym że do czasu upływu kadencji Rady Nadzorczej w
2011 roku składa się ona z 6 osób.
3.  Członkowie Rady Nadzorczej  wybierani są w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie
spośród członków Spółdzielni.
4.  Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na
którym Rada Nadzorcza została wybrana do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które do-
kona wyboru Rady na następną kadencję.
5.  Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgroma-
dzenie większością 2/3 głosów.
6.  W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu na skutek us-
tania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek wybrany
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
7.  Członek Spółdzielni nie może pełnić nieprzerwanie funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej
niż 2 kolejne kadencje.
8.  W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawią-
zania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nad-
zorczej.
9.  W skład rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodar-
czej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu
lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
§ 69.
1.  Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości  12 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez   26
względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział
członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu w danym miesiącu.
3.   Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, to wynagrodzenie o
którym mowa powyżej nie przysługuje.
§ 70.
1.   Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a)  badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych,
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c)  przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów
Spółdzielni i jej członków.
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,
4) podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia albo wykreślenia z rejestru członków
Spółdzielni,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu
lub innej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz wystę-
powania z nich,
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
8 ) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki
kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
10)    podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spół-
dzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka
Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania
Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
11) uchwalanie regulaminu Zarządu,
12) uchwalanie regulaminów:
a)  używania lokali oraz porządku domowego,
b) przyjmowania członków i zamiany mieszkań oraz ustanawiania praw do lokali,
c)  określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz
zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
d)  innych regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia;
13) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy lokali i garaży,
14) uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania
wysokości opłat za lokale,
15)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu podjętych w pierwszej instancji w sprawach
między Spółdzielnią a członkiem,
16) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
17) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu,
18) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w administrację zleconą obcych budynków,
19) podejmowanie uchwał w przedmiocie wykorzystania środków z funduszu zasobowego,   27
20) zatwierdzanie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy poszczególnych przedsięwzięć
inwestycyjnych dla ustalenia wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
21) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia przychodów uzyskanych z odsetek od lo-
kat i papierów wartościowych,
22) podejmowanie uchwał o rozpoczęciu inwestycji budowlanych,
23) ustanawianie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, jeżeli powództwo o
uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wytoczył Zarząd Spółdzielni,
24) opiniowanie spraw, z którymi zwraca się Zarząd Spółdzielni.
2.  Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich
sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan
majątku Spółdzielni.
3.  Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
§ 71.
1.  Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2.  Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komi-
sje stałe lub czasowe.
3.  Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i
podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin
uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
§ 72.
1.  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nie-
obecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2.  Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w
terminie 14 dni od daty posiedzenia, w celu ukonstytuowania się Rady  Nadzorczej.
3.  Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 członków Rady lub
na wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4.  W posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz jej komisji powinni uczestniczyć z głosem doradczym
członkowie Zarządu.
§ 73.
1.  Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej po-
łowy jej członków. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw
uchwale.
2.  Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwoływania członków Zarządu oraz
zawieszenia członków Rady w czynnościach, a nadto spraw, dla których wymóg tajności gło-
sowania przewiduje regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
C. ZARZĄD.
§ 74.
1.  Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępcy wybranych przez Radę Nadzorczą.
2.  Rada Nadzorcza ilością 2/3 głosów pełnego składu Rady może odwołać członków Zarządu.
Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto Walne   28
Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu w przypadku nie udzielenia mu absolutorium.
3.  Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy
– w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie powołania albo umowy o pracę,
stosownie do wymogów Kodeksu pracy.
4.  Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
5.  W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego na podstawie powołania, prawo odwołania
go ze stanowiska pracy przysługuje Zarządowi Spółdzielni.
§ 75.
1.  Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie
lub w Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni, podejmowanie
czynności związanych z przenoszeniem własności lokali oraz zawieranie umów o spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokali miesz-
kalnych i użytkowych – w tym garaży, oraz o budowę tych lokali,
2) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży,
3) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności oraz struktury or-
ganizacyjnej Spółdzielni,
4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie zwią-
zanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
5) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
6)  sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności i sprawozdań finansowych oraz
przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
7)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
8 ) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Wal-
ne Zgromadzenie,
9) udzielanie pełnomocnictw,
10)  współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz orga-
nizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.
§ 76.
1.  Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posie-
dzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności między członkami
Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach Zarządu w głosowaniu jawnym, zwy-
kłą większością głosów.
2.  Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do dyspozycji kolegial-
nych określonych w § 75 ust. 2, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy
organizacyjne Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 77.
1.  Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Za-
rządu i pełnomocnik.
2.  Oświadczenia, o których mowa w ust. l, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni
osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.   29
3.  Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni a złożone w jej lokalu albo jednemu z
członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.
§ 78.
1.  Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do do-
konywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą
Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.
2.  Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności określonego rodzaju lub
czynności szczególnych.
3.  Udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
§ 79.
1.  Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W
razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czaso-
wego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
2.  Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wy-
łącznie ich dotyczących.
§ 80.
Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyj-
nymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz
przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu
konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz powoduje
inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
§ 81.
Członek Zarządu, Rady  oraz  likwidator odpowiada wobec Spółdzielni  za  szkodę wyrzą-
dzoną  działaniem  lub  zaniechaniem  sprzecznym  z  prawem  lub  postanowieniami  Statutu  Spół-
dzielni, chyba że nie ponosi winy.
VII. GOSPODARKA  SPÓŁDZIELNI.
§ 82.
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy za-
pewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
§ 83.
1.  Fundusze Spółdzielni stanowią:
1) fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wkładów mieszkaniowych,
4) fundusz wkładów budowlanych,
2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:
1) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych,
2) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.   30
§ 84.
1.  Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3.  Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu pod względem rzetelności i pra-
widłowości w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w tym za-
kresie podejmuje Rada Nadzorcza.
4.  Straty bilansowe pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
1) fundusz zasobowy,
2) fundusz udziałowy,
3) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.
5.  Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni
zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.
6.  Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za centralne
ogrzewanie (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdziel-
nią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego
VIII. LUSTRACJA.
§ 85.
1.  Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie postawienia w stan lik-
widacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności
całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
2.  Spółdzielnia może w każdym czasie wystąpić o przeprowadzenie lustracji całości lub części
jej działalności, albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na
żądanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków spółdzielni.
3.  Członkowie Rady Nadzorczej upoważnieni są do uczestniczenia w lustracji.
IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.
§ 86.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 16
września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 nr 188, poz. 1848  z późn. zm.) oraz usta-
wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1116 z późn. zm.).

SEKRETARZ ZP                                          PRZEWODNICZĄCY ZP

Teresa ŁOMŻA                                          Janusz STELMASZCZYK

<< Regulamin określający zasady wjazdu i parkowania na terenach SM “DOM”

Regulamin porządku domowego >>

Wyszukaj na stronie:

Do góry